NA WEBU MĚSTA SE 4.10.2019 OBJEVILA ZAJÍMAVÁ INFORMACE

Soud potvrdil územní plán města.
Dovolujeme si informovat veřejnost, že město bylo úspěšné ve věci soudního napadení Územního plánu Nového Města nad Metují.
Dne 4. října 2019 byl Krajským soudem v Hradci Králové vyhlášen rozsudek, kterým byly zamítnuty návrhy na zrušení částí Územního plánu Nového Města Nové Metují. Podstatou skutečností je zejména potvrzení navrženého dopravního řešení silnice I/14 na území města.

Petr Hable, starosta.

Komentář Novoměstského kurýra:

Tak a máme to

Znamená to snad, že trasa přeložky I/14 procházející městem tam musí zůstat?

Znamená to snad, že referendum, které před rokem rozhodlo o zrušení přeložky ve prospěch jihozápadního obchvatu města neplatí

No tak to jistě nebude. A tak by bylo dobře, kdyby pan starosta svou výše uvedenou informaci doplnil, kdy navrhnou, projednají a zrealizují změnu územního plánu v duchu výsledku platného a závazného referenda.

A tak pan starosta dluží těm cca 2300 občanům JEHO města, kteří se vyjádřili v referendu pro obchvat, sdělení podrobností, co ten rozsudek ve skutečnosti v praxi opravdu znamená.


Identifikace:

Informace o 2 rozsudcích Krajského soudu v Hradci Králové vynesených ve věci 2 návrhů na zrušení částí Územního plánu Nového Města nad Metují. Dne 04.10.2019 byly Krajským soudem v Hradci Králové vyhlášeny 2 rozsudky ve věci 2 návrhů na zrušení částí Územního plánu Nového Města nad Metují. Oba návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty.
První z návrhů, který podal [osobní údaj odstraněn], se týkal navrženého koridoru silnice I/14 na území města a dále rozvojových ploch v ul. Černčická a v oblasti bývalé cihelny v Krčíně.

Druhý návrh, podaný [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], se týkal stanovení podmínek pro využití ploch (plochy bydlení v rodinných domech velikost 700 m2 a podíl zeleně 55 % a plochy občanského vybavení max. 2.000 m2 zastavěné plochy) a dále plochy pro dopravní infrastrukturu D.3 – dopravní napojení zastavitelných ploch Z.M3 (pozemky p. [osobní údaj odstraněn] a dalších vlastníků). Ve stručném odůvodnění, které soud přednesl, byla zmíněna vysoká kvalita zpracování odůvodnění ÚP města.
Rozsudky budou pravomocné dnem jejich doručení městu, navrhovatelé proti nim mohou ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení podat kasační stížnost, k jejímuž projednání by byl příslušný Nejvyšší správní soud.

ST – informoval radní o výsledku soudního jednání v HK.

Ing. Němeček – vznesl dotaz, jak je to se změnou ZÚR KHK.
ST – dostali jsme informaci, že až se sejde více žádostí o změny, budou se tím zabývat.

Komentář Novoměstského kurýra:

Případ zřejmě ještě nekončí. Vrátím se k tomu.

Zaujala mě otázka ing. Němečka jak je to se změnou ZÚR. To souvisí zřejmě s reakcí města na referendum, které rozhodlo o obchvatu. Znamená to (asi), že město uplatnilo někdy “něco” ve vztahu k ZÚR KHK. Ovšem co to bylo, pokud vím, nikde zatím město nezveřejnilo.

To je také dluh vůči těm 2166 občanů, kteří v referendu hlasovali pro obchvat a proti tzv. přeložce vedoucí městem!!!

Z odpovědi pana starosty panu Němečkovi je cítit ta “síla nasazení” vedení našeho města směrem k realizaci výsledku platného a závazného referenda.

Ovšem je potěšitelné, že se už asi v zastupitelstvu našli někteří zastupitelé, v tomto případě dokonce RADNÍ, kteří se nebojí klást nepříjemné otázky některým svým spoluzastupitelům, dokonce členům “vedení” našeho města.

Jindřich Buchal.

Redakce:

Ono se určitě ukáže, jak si pan starosta rozsudek soudu vysvětlil.

Potěšitelnou zprávou je opravdu skutečnost, že pan radní Ing. Němeček začíná používat svůj vlastní rozum a přestává přitakávat panu starostovi.

Předchozí článekVožralej Jiří Hladík
Další článekBoj o obchvat neutuchá
Avatar
Milí čtenáři, u každého příspěvku najdete vždy u políčka OD/Z od koho tento příspěvek pochází a zde také najdete i další jeho příspěvky. Na naších webových stránkách zpracováváme z 95% příspěvky, které nepochází od nás. Více se dozvíte na stránce Soukromé