Petr Hable – nejlepší hospodář

„Spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova“

 

SOUHRN USNESENÍ

z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují RM 30ve volebním období 2018 – 2022 ze dne 16.12.2019 kancelář starosty od 13:00 hodin

3/6 USNESENÍ č. RM 30-1722/19 ze dne 16.12.2019

Věc: SOD na akci „Spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova

RMschvalujeSOD mezi městem a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, Hradec Králové na realizaci akce „Spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova“ za nabídkovou cenu 400.434,21 Kč včetně DPH.

RM pověřuje ST podpisem této SOD ve znění přílohy k tomuto bodu.Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020

HLASOVÁNÍ -Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0, Nehlasovali: 1 -bylo přijato

 

Redakce:

Tuto spojovací komunikaci, která bude zaplacena z rozpočtu města, měl původní kupující financovat ze svého. Na ZM 4 ze dne 3.5.2019 se vše změnilo a byla schválena nová investice na tuto komunikaci v hodnotě 350.000,- kč. Dne 16.12.2019 schválila rada města nově navýšení z 350.000,- na 400.000,- kč. Jak vidíte, tak by to nebyl nejlepší hospodář Petr Hable, aby si pro své kumpány vše neprosadil, na úkor nás všech.  Co se může za tímto jednáním skrývat? Jediné logické vysvětlení je KORUPCE!!!